wz


Základní numerologické operace, popis charakteru

Ξ January 21st, 2007 | → | ∇ Uncategorized |

V jednom článku jsem psal, že jsem se kdysi zabýval numerologií. Dnes vám tedy předvedu základní numerologické operace, při kterých jsem schopen zjistit údaje o vašem charakteru, později i o vaší budoucnosti.

Úkolem numerologie je  vysvětlit význam jmen a využít nauky o číslech k popisu vztahů. Numerologie vám poskytne informace, jež vám zabrání očekávat příliš mnoho (jestliže očekáváte příliš mnoho, budete vždy nakonec zklamáni). Nabízí jednoznačný popis energie, která se ve vás skrývá (berte to s odstupem) a později vám také pomůže předvídat vztahy s jiným člověkem.

Mnohé důkazy potvrzují, že studium čísel má opravdu dlouho historii. Podle starověkkých rčení je v číslech ukryto vše. Od úsvitu lidstva byla čísla užívána jako prostředky k věštění. Minulost a budoucnost se protínají v přítomnosti. Pochopíme-li přítomnost, snáze nalezneme principy, s jejichž pomocí můžeme popsat život tak objektivně, jak je to jen možné.

Převod písmen na čísla:

Staré čínské a egyptské numerologické systémy se vyznačují značnou propracovaností, ale nejsou založeny na abecedě. Hinduistický systém vychází ze sanskrtu, ale tento jazyk je velice složitý. Starověkký židovský numerologický systém je založen na hebrejské abecedě (Aleph, Beth, Gimel, Daleth …) a dodnes je využíván v kabale při výkladu tarotových karet. Pythagoras v sobě spojoval pragmatičnost a logiku a vyvinul novou soustavu založenou na řecké abecedě (Alpha, Beta, Gamma, Delta). My budeme používat moderní numerologický systém (A, B, C …). Nyní uvedu základní analytickou tabulku pro převod písmen na čísla:

1 - A J S
2 - B K T
3 - C L U
4 - D M V
5 - E N W
6 - F O X
7 - G P Y
8 - H Q Z
9 - I R

S pomocí této tabulky můžeme analyzovat slova 
a převádět je na čísla, ukážu na.příklad na svém jménu:

MICHAL FRDLIK
493813 694392

Postupným součtem násobků všech desítkových řádů (ciferný součet) součtu těchto čísel dojdu k číslu jména, které samotné nic neznamená, ale v budoucnu se hodí pro upřesnění významu čísel z diagramu jména.
Vypočtení čísla jména:

Jméno:
4+9+3+8+1+3 = 28 = 2+8 = 10 = 1+0 = 1
Příjmení:
6+9+4+3+9+2 = 33 = 3+3 = 6
Číslo jména:
6+1 = 7

Číslo jména je tedy 7.
Nyní zjistíme číslo života, které dostaneme ciferným součtem data narození:
Například já jsem se narodil 9.3.1989 a při vypočtení čísla života budu postupovat takto:

9+3+1+9+8+9 = 39 = 3+9 = 12 = 1+2 = 3

Číslo života je tedy 3. Číslo života se již dá obecně popsat, například trojka takto:

Lidé s číslem 3 neustále rozšiřují své obzory, doslova i obrazně. Mají tendenci vidět všechno s nadhledem. Vyznačují se společenskostí, jsou dobrými společníky. Jejich cíle jsou někdy přehnané. Často ve svém postavení disponují mocí. Touží po osobní svobodě, ale někdy jí bohužel upírají ostatním.

(v článku - Read More - následuje obsáhlý popis tvoření diagramů jména, určování charakteru a tabulky vysvětlující význam čísel)

Zde je úplný přehled významů čísla života (chápejte, že je jen velmi obecný). Je převzaný z jednoho zdroje internetu, protože opisovat toto z mojí literatury (kde je vše popsánu mnohem obsáhleji by bylo neefektivní):

1 je symbol života. Tito lidé mají přirozené vůdcovské nadání. Často bývají úspěšní, protože jejich osobnost vyzařuje sílu. Jsou rozhodní, sebejistí a odvážní a díky své tvořivosti se uplatňují v povoláních, ve kterých mohou plně rozvinout svůj potenciál. Postrádají však toleranci a měli by se naučit respektovat druhé.

Lidé s životním číslem 2 kladou důraz na domov a rodinný život. Spíše reagují, než by sami vyvíjeli činnost. Namísto síly sázejí na přesvědčivost, dokáží se vžít do pocitů ostatních. Rádi pracují v týmové práci, ale měli by se naučit ovládat city, protože svým proměnlivým jednáním mohou způsobit nedorozumění.

Lidé s číslem 3 neustále rozšiřují své obzory, doslova i obrazně. Mají tendenci vidět všechno s nadhledem. Vyznačují se společenskostí, jsou dobrými společníky. Jejich cíle jsou někdy přehnané. Často ve svém postavení disponují mocí. Touží po osobní svobodě, ale někdy jí bohužel upírají ostatním.

Číslo 4: Tito lidé jsou solidní, pevní a pracovití. Mají rádi bezpečí a spolehlivost a často je přitahuje práce v zavedených společnostech. Díky své zarputilosti, vytrvalosti a schopnosti poučit se z chyb dokáží bojovat s obtížemi. Ve všech oblastech jsou pečliví, jako partneři vynikají věrností a oddaností. Měli by se trochu uvolnit, jinak působí příliš samolibě.

Tyto bystré “pětky”, živé a podnikavé jedince přitahuje vše nové a nevyzkoušené. Bývají vtipní, i když jejich uličnické vtipy někdy ostatní rozčilují. Z potíží se dostávají pomocí šarmu. Vyhovuje jim práce, která zahrnuje výměnu informací a styk s veřejností. Měli by však mít na paměti, že kdo umí od všeho trochu, nezná pořádně nic.

Číslo 6 je spojeno s planetou lásky, má proto vliv na harmonii a rovnováhu. Pro tyto lidi je důležité materiální zabezpečení, pro jehož dosažení mají dostatek schopností. Bývají úspěšní v byznysu, zejména ve spojení s partnery, uplatňující se v umění a v obchodě s luxusním zbožím. Jejich slabostí je pravděpodobně samolibost, a proto by se měli naučit ovládat své panovačné sklony.

Lidé s číslem 7 jsou známí svými duševními schopnostmi, nebo přinejmenším citlivostí a idealismem. Bývají vlídní, ohleduplní a soucitní. Mají dobrou představivost, někdy svou tvořivost uplatňují u filmu nebo v televizi. Nebezpečí pro ně spočívá ve ztrátě kontaktu s realitou a unikání před ní.

Lidé s číslem 8 kladou velký důraz na společenské postavení. Jsou ctižádostiví, zaměření na kariéru a rozhodní, dokáží těžit ze své vytrvalosti a tvrdé práce. Dokonale ovládají své emoce a neochvějně směřují za svým cílem, někdy na úkor osobních vztahů. Měli by se naučit sdílení s ostatními, nebo budou nemile překvapeni prázdnem ve svých životech.

Lidé s číslem 9 jsou energičtí, neklidní a agresivní, dokáží k dosažení svých cílů využít ostatní. Mají schopnost plánovat, ale nedokáží se déle soustředit. Soutěživý duch je někdy vede k uspěchaným rozhodnutím, protože si libují v problematických situacích, ve kterých často obratně vítězí. Jejich největší chybou je nedostatek rozvahy a špatné sebeovládání.

Nyní, když již znáte své číslo života, je na čase sestrojit si diagram jména.
Na jméno můžeme pohlížet jako na celek, ale je lepší jej zkoumat po částech. Diagram jména symbolizuje vzájemnou závislost a sílu jednotlivých vlastností a charakterových rysů. Toto se propojí do tzv. liníí, které popíší oblasti vašeho života.  Nejprve bude nutno vytvořit si takovýto prázdný diagram:


-
Nyní si vezměte převod vašeho jména na čísla a postupně každé čislo v diagramu zakroužkujte tolikrát, kolikrát se ve jmnénu vyskytuje (například já zakroužkuji třikrát trojku, třikrát devítku, dvakrát čtyřku a jednou jedničku, dvojku, šestku a osmičku). Pakliže toto máte, znáte svá dominantní čísla - to jsou ta, která mají naprosto největší počet kroužků (v mém případě 9 a 3) - a tím pádem i své nejsilnější charakterové vlastnosti v různých liniích. Tyto liniie si nyní popíšeme:

Liniie se dělí na vertikální, horizontální a diagonální a jsou to tyto (budu psát pořadí čísel, název liniie, význam čísle v této linii, popis liniie):

1-2-3 Fyzická liniie
1-Bytí, Osobní potenciál a identita
2-Pocity, Emoce a vědomá mysl
3-Činnost, jednání a osobní kreativita
Podle této linii můžeme usuzovat, jakou roli hraje fyzický svět v životě člověka. Nachází se na ní potenciál společně s vyjádřením identity. Vyjadřuje do jaké míry si je jedinec vědom svého těla (je-li liniie dominantní - tj. nejvíc kruhů, je silné i toto vědomí)

4-5-6 Intelektuální liniie
4-Konkrétní, logické myšlení
5-Smysly
6-Abstraktní myšlení, teorie
Tato linii naznačuje, jakou roli hrají v životě člověka intelektuální procesy. Čím více kruhů, tím větší využití intelektu. Lidé se slabou intelektuální linií spoléhají spíše na instinkty a intuici.

7-8-9 Duchovní liniie
7-Stanovení hranic hmotného světa
8-Nevědomá mysl
9-Duchovní kreativita
Silná duchovní liniie je známkou člověka, který se vyznačuje silným duchovním potenciálem, jenž pramení pravděpodobně ze sebekázně a z vědomí o vlastním vrozeném nadání. Tato liniie symbolizuje, jak hlubece je člověk schopen proniknout do své mysli. Je-li liniie slabá, klade člověk důraz na tělo či intelekt.

3-6-9 Liniie kreativity
3-Osobní kreativita
6-Intelektuální kreativita
9-Duchovní kreativita
Silná liniie značí tvořivý potenciál, který se může týkat jakékoliv oblasti (intelekt, fyzická, duchovní), také může znamenat velkou představivost a fantazii. Slabá liniie znamená postrádání tvořivosti.

1-4-7 Linie materiálního světa
1-Osobní potenciál
4-Praktičnost
7-Hranice hmotného světa
Je-li tato linie silná, je si osoba dobře vědoma reality. Takový člověk zná svoji identitu a pokládá svět za takový, jaký se mu jeví. Slabá liniie je známkou menšího zájmu o materiální svět.

1-5-9 Liniie komunikace
1-Osobní potenciál
5-Smysly
9-Duchovní kreativita
Komunikační schopnosti člověka závisejí na síle této liniie. Není dobré, když je tato liniie přerušena - člověk kreativně myslí, ale nedokáže tuto myšlenku vyjádřit (zde bych si dovolil upozornit na naprostou shodu mého diagramu s realitou, je naprosto shodná skoro na všech místech, ale v tomto bodě nejvíce)

2-5-8 Linie emocí
2-Vědomá mysl
5-Smysly
8-Nevědomá mysl
Jestliže se tato linie objeví v diagramu jména, člověk klade důraz na citový život a reakce ostatních. Liniie spojuje vědomou mysl skrze pocity k nevědomé mysli (zdroj našich nejniternějších pocitů). Silná linie popisuje člověka, pro kterého je důležité projevovat emoce a slabá liniie popisuje člověka, který své city tají nebo potlačuje. Silná liniie vyjadřuje také touhu člověka vyjadřovat veřejně své city.

3-5-7 Linie účinnosti
3-Činnosti
5-Smysly
7-Stanovování hranic
Tato linie popisuje organizační schopnosti člověka. Silná liniie popisuje člověka, který je schopen podřídit se vytyčeným cílům, aktivního člověka. Slabá linii zdůrazňuje, že pro člověka je řád málo důležitý až nedůležitý. Lidé s dominantní linií účinnosti mívají nutkání ovládat lidi se slabou linií účinnosti.

Když ve svém diagramu spojíte tyto liniie, uvidíte které jsou slabé a které jsou silné, kterým něco chybí a které jsou kompletní. Například já mám takovýto diagram (je pro začátek velmi jednoduchý):Přerušovanou čárou jsem naznačil místa, kde jsou liniie přerušené. Vidíte, že mi chybí pětka - smysly, flexibilita a tolerance, což se pravdivě odráží v některých linií, třeba jak už jsem říkal v linii komunikace - jsem schopen aktivně a velmi efektivně myslet (silná devítka), ale nejsem schopen to podat tak jak bych chtěl (chybí návaznost mysli na osobnost), vyznačuje se to chybami v interpretaci myšlenek (někdy mě, někdy jiných).

Mám silnou linii kreativity, což pasuje (jsem programátor a programuji hlavně pro radost, fantazii mám od mala velkou.) také naprosto přesně.

Shrnul bych se asi takhle (poněkud technicky) : Je těžké přijmout vstup, je lehké ho efektivně zpracovat, je těžké vydat správný výstup.
Charakteristika odpovídá :). Vy už máte nyní všechny podklady k tomu, abyste se sami charakterizovali pomocí numerologie nebo charakterizovali druhou osobu a (ne)zjistili, jak tato charakteristika pasuje. Na závěr vám ještě dodám samostatný seznam čísel a co obecně znamenají (ani to nebudete potřebovat, v každé linii znamé číslo jinou vlastnost korespondující s danou linií).

1-Bytí,ego,vůdcovství,osobní potenciál, osobní identita
2-Dualita,pocity,starostlivost,nerozhodnost,vědomá mysl
3-Osobní kreativita,činnost,energičnost,iniciativa,služba
4-Logické myšlení,praktičnost,instinkty,skutečné,hmotný svět
5-Smysly,rozmach,flexibilita,tolerance,učení
6-Představivost,fantazie,abstraktní myšlení,teorie
7-Stanovování hranic,čas,materiální pouta,omezení hmotného světa
8-Nevědomá mysl,rovnováha,dharma
9-kreativita,vrozené nadání,karma

Tento článek ještě bude mít pokračování, nezmínil jsem se totiž o tzv. krátkých liniích v diagramu.
Doufám, že se vám článek líbil - kromě toho seznamu čísel života jsem nevycházel z žádného jiného internetového zdroje, tento článek je originální, proto je z heldiska autorství zakázáno ho bez požádání kopírovat, můžete na něj pouze linkovat nebo z něj citovat.
Použitá literatura - N.Shine - Numerologie.

A.S.

 

3 Responses to ' Základní numerologické operace, popis charakteru '

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to ' Základní numerologické operace, popis charakteru '.

 1. kivan said,

  on January 21st, 2007 at 4:52 pm

  Klobouk dolu, tohle se ti povedlo.

  P.S. - Seš cvok :-))

 2. Kesy said,

  on January 27th, 2007 at 12:59 pm

  Pěkný, numerologie asi bude docela zajímavá věc

 3. michaelf.ms said,

  on January 27th, 2007 at 1:32 pm

  No to sakra :)

Leave a replydejmito

Leviathan

  kdo je Leviathan

  Jsem student aktuálně čtvrtého ročníku střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v českých budějovicích

   


 


RSS Zdroj

  ::

  RSS 2.0 < ZDE

  Přidejte si můj zdroj do vaší RSS čtečky

   

Statistiky