wz

Květina

Ξ March 18th, 2008 | → 3 Comments | ∇ Tvorba Literární |

Lyrickou báseň Květina jsem napsal původně 7. března 2008 po návratu ze školy. Věnování patří Lucii Vanišů a Miroslavě Vrchotové. Děkuji také kritikům - Petru “kivanovi” Mikovi (potěšil mě svou kritikou), Elišce - studentce FF ZČU - o které toho moc nevím (také mě svou kritikou potěšila) a Mirce Vrchotové, která mě svou kritikou přímo nadchla. Děkuji!
Na báseň se vztahuje Autorský zákon.

Květina
Michael Flannery

S úsvitem dne, zrodí se květina,
neznaje zloby, neznaje strachu.
Uprostřed pouště skví se nevinna.
Krásná je, leč roste tam v prachu.

I kdysi dávno, život tu býval,
nebylo smutku, nebylo splínu.
Bylo to krásné, radost jsem míval,
Nyní však chodím, ve vlastním stínu.

V průběhu dne, kvete má květina,
neznaje zloby, neznaje strachu.
Uprostřed pouště stále je nevinna.
Krásná je, leč roste tam v prachu.

Pustiny širé, táhnou se v dáli,
a končí zas tam, kde začínají.
Věci ty, které blízké se zdály,
ty nežijí již, jen umírají.

Se soumrakem, zemře má květina,
neznala zloby, neznala strachu.
Uprostřed pouště, ach má květina!
Krásná je, když leží tam v prachu.

Zemřela květina, zabil jsem naději,
Stojím tu stojím, na traťové koleji …

Báseň záměrně nijak nevykládám, skrývá se v ní alegorie, kterou si každý může vyložit jak chce. Jsem zastáncem toho názoru, že by lidé neměli nahlas říkat, co se pro ně v jaké básni skrývá, protože tím mohou silně narušit představy ostatních, které byly třeba mnohem lepší, mnohem hlubší a mnohem hezčí.

Pozn.: Komentáře striktně moderované … úzkoprsí, přízemní a neslušní lidé nejsou tolerování :)

 

Autorské právo

Ξ March 18th, 2008 | → 7 Comments | ∇ Tvorba Literární |

Protože se zde do budoucna chystám publikovat vážně myšlená díla, zejména poezii, je nutno, abych informoval o duševním vlastnictví, autorském a majetkovém právu, co se týče mých děl.

Autorské právo obecně:

Autorské právo (anglicky označováno jako copyright) je odvětví práva, které popisuje nároky tvůrců tzv. ?autorských děl?, tzn. spisovatele, hudebníky, filmaře, programátory apod. na ochranu před nespravedlivým využíváním jejich tvorby. Prostřednictvím autorského práva poskytuje stát po jistou omezenou dobu autorům výlučnou možnost rozhodnout o některých aspektech využívání jejich děl. Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví.

Práva autora:

Práva autora lze rozdělit do dvou základních skupin: výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková.
Mezi osobnostní práva autora patří právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství či právo na nedotknutelnost díla (do díla smí být zasahováno jen se souhlasem autora, dílo nesmí být užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu apod.). Osobnostní práva patří vždy autorovi, autor se jich nemůže vzdát, tato práva jsou nepřevoditelná a trvají až do autorovy smrti. Po autorově smrti je však nadále chráněno autorství samo ? nikdo si nesmí osobovat autorství cizího díla (vždy musí být uveden skutečný autor, je-li znám) a díla nesmí být užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu.

Majetková práva poskytují autorovi výlučné právo na rozhodování o užívání jeho díla. Jiná osoba než autor smí dílo užít pouze na základě autorova oprávnění, případně ve výjimečných případech stanovených zákonem (viz omezení autorských práv níže). Do práva na užití díla patří:

- právo na rozmnožování díla,
- právo na rozšiřování díla či jeho rozmnoženiny,
- právo na pronájem díla či jeho rozmnoženiny,
- právo na půjčování díla či jeho rozmnoženiny,
- právo na vystavování díla či jeho rozmnoženiny,
- právo na sdělování díla veřejnosti (provozování živě či ze záznamu, přenos provozování díla, vysílání rozhlasem či televizí apod.);

kromě těchto práv do majetkových autorských práv patří také
- právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého,
- právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu (viz užití pro osobní potřebu níže).

Majetkových autorských práv se autor nemůže vzdát a tato práva jsou nepřevoditelná, jsou však předmětem dědictví. Majetková autorská práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. V případě spoluautorství trvají majetková práva 70 let po smrti posledního žijícího autora. U anonymních a pseudonymních děl, kde autor není všeobecně znám, trvají 70 let od oprávněného zveřejnění. Dílo, u kterého uplynula doba ochrany majetkových práv, se nazývá volné dílo; každý ho může volně užít (jak už bylo uvedeno, musí však být uveden autor a dílo nesmí být užito způsobem snižujícím jeho hodnotu).

Vznik autorského práva:

Autorské právo k dílu vzniká automaticky, okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Autorské právo není vázáno na konkrétní předmět, jímž je dílo vyjádřeno ? jeho zničením autorská práva nezanikají, nabytím vlastnických práv k tomuto předmětu se nenabývají autorská práva k dílu, dokonce ani právo dílo užít.

Autorské právo k dílu získává automaticky jeho autor, fyzická osoba, která dílo vytvořila (v případě spoluautorství všichni autoři společně a nerozdílně). Částečnou výjimkou jsou tzv. zaměstnanecká díla, tzn. díla, která autor vytvořil v rámci plnění svých povinností k zaměstnavateli. U takových děl (není-li dohodnuto jinak) majetková práva vykonává svým jménem a na svůj účet zaměstnavatel. Obdobně se zachází s tzv. kolektivními díly, tzn. díly tvořenými více autory na podnět a pod vedením fyzické či právnické osoby a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití.

Jak už bylo uvedeno, osobnostní autorská práva trvají po dobu života autora, majetková práva po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.

Právní postihy:

Autor může svá práva vynutit občanskoprávní žalobou, kterou se může domáhat určení svého autorství, zákazu ohrožení svých práv (zákazu neoprávněné výroby, obchodování, dovozu či vývozu, sdělování veřejnosti apod.), odstranění následků zásahu do práva i poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (omluvou či v penězích); autor také může vyžadovat náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Ten, kdo porušuje autorské právo, se však také dopouští trestného činu podle § 152 trestního zákona (?porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi?), který může být v trestněprávním procesu potrestán peněžitým trestem, propadnutím věci, ale také odnětím svobody až na dvě léta (až pět let, pokud pachatel získal značný prospěch či dopustil-li se činu ve značném rozsahu).

— Některá z hlavních autorových oprávnění —

0 - právo na rozmnožování díla, právo na rozšiřování díla či jeho rozmnoženiny
Autor opravňuje k rozmnožení díla pro vlastní potřeby i pro potřeby blízkých osob pouze za předpokladu, že dílo bude distribuováno kompletní - tj. včetně přesného názvu díla, jména autora, /je-li v originálním textu/ pak i pseudonymu autora a autorových poznámek.

1 - právo na pronájem díla či jeho rozmnoženiny
Autor NEopravňuje k prodeji nebo pronájmu díla.

2 - právo na půjčování díla či jeho rozmnoženiny
Autor opravňuje k půjčování díla.

3 - právo na vystavování díla či jeho rozmnoženiny
Autor opravňuje k vystavování díla pouze za podmínek uvedených v bodu 0.

4 - právo na sdělování díla veřejnosti (provozování živě či ze záznamu, přenos provozování díla, vysílání rozhlasem či televizí apod.);
Autor opravňuje k sdělování díla na veřejnosti pouze za podmínek uvedených v bodu 0.

 

Saoirse, pravé Fenianské čtivo

Ξ March 12th, 2008 | → 0 Comments | ∇ Neosobní |

Před dvěma dny jsem narazil měsíčník Saoirse (překl. “Svoboda”), který již dlouhou dobu tiskne, prodává, poskytuje online Irská politická strana Republican Sinn Féin (RSF vznikla oddělením od Sinn Féin v roce 1986 kvůli idealistickým neshodám a nyní existuje jako samostatná strana), která navazuje na cíle původního prvního Dáilu. RSF je neoficiálně napojená na dobrovolnickou organizaci C-IRA (Continuity Irish Republican Army). RSF a C-IRA v roce 1998 zavrhli Good Friday Agreement narozdíl od SF a její P-IRA (Provisional IRA), kteří složili zbraně a na dohodu přistoupili (dohoda praví, že Severní Irsko se stane opět částí Irské Republiky za podmínky, že se pro to v referendu vyjádří nadpoloviční většina).
P-IRA složila zbraně, po desítkách let se stala tak legální politickou organizací a byla vyjmuta ze směšných evrospkých a amerických seznamů “teroristických organizací” (nemyslím, že by o to P-IRA stála … během The Troubles zlikvidovala úžasný počet Britských okupantů, severoirských loyalistů a brutálních RUC, kteří by si stokrát více zasloužili být na tom seznamu), zatímco C-IRA je stále ozbrojená, ilegální a vojensky činná (samozřejmě je na těch trapných zbytečných seznamech taky).

Saoirse, Únorové číslo, 2008: http://leviathan.xf.cz/filez/feb08.pdf

Saoirse je opravdu zajímavé čtení pro toho, kdo by se označil pojmem Fenian, což zřejmě nikdo z vás nebude :), ale to nevadí. Hned první článek (doprovázený fotografií tří dobrovolníků C-IRA vzdávajíc hold Danu Keatingovi, v roce 2007 zesnulén veteránovi z Irské války za nezávislost - rok 1920) mě maximálně zaujal, ale to už si přečtě sami … aspoň si procvičíte Angličtinu (Je tam i jeden Irsky psaný).

A když už jsem se zase odhodlal napsat článek do série Irish Republican :), to by nebylo, abych nepřidal něco od Éire Óg … budou to Fightin’ Men From Crossmaglen (krásnej Irskej přízvuk):

 

Jan Kryl o Karlu Krylovi

Ξ March 1st, 2008 | → 16 Comments | ∇ Osobní |

Když začínám psát tento článek, tak příhodně … prší a venku se setmělo.

Písničky Karla Kryla jsem zbožňoval už od školky, i když jsem tehdy moc nerozuměl tomu, o čem zpívá, cítil jsem emoce vyzařující z jeho písní a prožíval jsem je. Jednou jsem k narozeninám dostal originální magnetofonovou kazetu s výběrem jeho písniček, kterou jsem si během mládí pouštěl nespočetněkrát a dosud jí mám schovanou. Cítil jsem k němu hlubokou náklonnost, která postupem času přecházela v obrovský respekt.

Proto jsem byl nadšen, když jsem se dozvěděl, že ve čtvrtek na naší škole vystoupí sám Karlův bratr Jan osobně a bude nám referovat o Karlově životě. Představení se konalo po druhé hodině v posluchárně, v horních patrech SPŠ, kde jsme zabrali místa úplně nahoře. Jan Kryl si sebou přinesl elektroakustiku, mikrofon a vícevstupové kombo, takže jsem tušil, že nám bude taky zpívat a byl jsem nadšen ještě víc.

Představení bylo úžasné, bylo vidět, že Jan opravdu ví o jeho životě nejvíc ze všech. Povídal nám o jeho studiu, o jeho kariéře, o jeho nenávisti k režimu, o jeho odboji, o jeho emigraci, o jeho stavu k polistopadovému establishmentu a o jeho konci. Na konci jsem sebral odvahu a získal jsem sbírku básní Jana Kryla s vlastoručním věnovaním, které si už teď velmi cenním:

Na celé akci bylo ale bohužel něco, z čeho jsem byl smutný. Je to chování studentů na akci, jejich lhostejný přístup a jejich neuvěřitelná povrchnost, malost, idiocie a tupost. Studenti přišli do posluchárny, začali pokřikovat, vytahovat mobily, notebooky, PDAčka, začali řvát, začali žrát a dělat nepořádek a hluk. Během představení opět žrali své bagety, hráli si s mobily, spali a nebo hlasitě debatovali o tom, jakou skejťáckou čepici si koupili v jakém značkovém obchodě. Janu Krylovi vůbec nevěnovali pozornost, prostě se jen modlili za brzký konec představení, aby si mohli dojí naládovat své držky obědem ve školní jídelně. A to jsou dnešní devatenáctiletí dospělí lidé - povrchní hovada, která se zajímají jen o to, co bude k obědu, kdy půjdou na jointa a jestli dostanou holku do postele.
Když skončilo představení, okamžitě se začali řinout ven z posluchárny a ani se neohlídli … nasadili kšiltovky a začali nadávat. Ale přeci jen nakonec v sále několik lidí zůstalo, byli to lidé, kteří jsou si vědomi toho, kdo Karel Kryl byl a co se dělo v minulém režimu. Z naší třídy jsem tam zůstal já, kamarád kesy a spolužáci růža a káky, všichni jsme chtěli knížku s podpisem, s podpisem bráchy Karla Kryla. Tak málo nás tam zůstalo a potom ještě pár strojařů … a zrovna naše třída E4A je pokládána za tu nejlepší na škole. Je to k pláči, že?

Kde to jsme, když ze směrodatného vzorku sta devatenáctiletých lidí - 10 z nich jsou lidé po všech stánkách a opravdu něco ví a cítí … a zbytek jsou lhostejní upíječi piva nebo hovada a nezvdělaní idioti, kteří v budoucnu opět dopustí, aby se historie opakovala? Kde potom jsme?

A tím se loučím s vámi, kteří se mnou souhlasíte a vy, kteří máte sto chutí mi aspoň vynadat do kreténů, vy se sem raději nikdy nevracejte!

 

Leviathan

  kdo je Leviathan

  Jsem student aktuálně čtvrtého ročníku střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v českých budějovicích

   


 


RSS Zdroj

  ::

  RSS 2.0 < ZDE

  Přidejte si můj zdroj do vaší RSS čtečky

   

Statistiky