wz

Květina

Ξ March 18th, 2008 | → 3 Comments | ∇ Tvorba Literární |

Lyrickou báseň Květina jsem napsal původně 7. března 2008 po návratu ze školy. Věnování patří Lucii Vanišů a Miroslavě Vrchotové. Děkuji také kritikům - Petru “kivanovi” Mikovi (potěšil mě svou kritikou), Elišce - studentce FF ZČU - o které toho moc nevím (také mě svou kritikou potěšila) a Mirce Vrchotové, která mě svou kritikou přímo nadchla. Děkuji!
Na báseň se vztahuje Autorský zákon.

Květina
Michael Flannery

S úsvitem dne, zrodí se květina,
neznaje zloby, neznaje strachu.
Uprostřed pouště skví se nevinna.
Krásná je, leč roste tam v prachu.

I kdysi dávno, život tu býval,
nebylo smutku, nebylo splínu.
Bylo to krásné, radost jsem míval,
Nyní však chodím, ve vlastním stínu.

V průběhu dne, kvete má květina,
neznaje zloby, neznaje strachu.
Uprostřed pouště stále je nevinna.
Krásná je, leč roste tam v prachu.

Pustiny širé, táhnou se v dáli,
a končí zas tam, kde začínají.
Věci ty, které blízké se zdály,
ty nežijí již, jen umírají.

Se soumrakem, zemře má květina,
neznala zloby, neznala strachu.
Uprostřed pouště, ach má květina!
Krásná je, když leží tam v prachu.

Zemřela květina, zabil jsem naději,
Stojím tu stojím, na traťové koleji …

Báseň záměrně nijak nevykládám, skrývá se v ní alegorie, kterou si každý může vyložit jak chce. Jsem zastáncem toho názoru, že by lidé neměli nahlas říkat, co se pro ně v jaké básni skrývá, protože tím mohou silně narušit představy ostatních, které byly třeba mnohem lepší, mnohem hlubší a mnohem hezčí.

Pozn.: Komentáře striktně moderované … úzkoprsí, přízemní a neslušní lidé nejsou tolerování :)

 

Autorské právo

Ξ March 18th, 2008 | → 7 Comments | ∇ Tvorba Literární |

Protože se zde do budoucna chystám publikovat vážně myšlená díla, zejména poezii, je nutno, abych informoval o duševním vlastnictví, autorském a majetkovém právu, co se týče mých děl.

Autorské právo obecně:

Autorské právo (anglicky označováno jako copyright) je odvětví práva, které popisuje nároky tvůrců tzv. ?autorských děl?, tzn. spisovatele, hudebníky, filmaře, programátory apod. na ochranu před nespravedlivým využíváním jejich tvorby. Prostřednictvím autorského práva poskytuje stát po jistou omezenou dobu autorům výlučnou možnost rozhodnout o některých aspektech využívání jejich děl. Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví.

Práva autora:

Práva autora lze rozdělit do dvou základních skupin: výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková.
Mezi osobnostní práva autora patří právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství či právo na nedotknutelnost díla (do díla smí být zasahováno jen se souhlasem autora, dílo nesmí být užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu apod.). Osobnostní práva patří vždy autorovi, autor se jich nemůže vzdát, tato práva jsou nepřevoditelná a trvají až do autorovy smrti. Po autorově smrti je však nadále chráněno autorství samo ? nikdo si nesmí osobovat autorství cizího díla (vždy musí být uveden skutečný autor, je-li znám) a díla nesmí být užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu.

Majetková práva poskytují autorovi výlučné právo na rozhodování o užívání jeho díla. Jiná osoba než autor smí dílo užít pouze na základě autorova oprávnění, případně ve výjimečných případech stanovených zákonem (viz omezení autorských práv níže). Do práva na užití díla patří:

- právo na rozmnožování díla,
- právo na rozšiřování díla či jeho rozmnoženiny,
- právo na pronájem díla či jeho rozmnoženiny,
- právo na půjčování díla či jeho rozmnoženiny,
- právo na vystavování díla či jeho rozmnoženiny,
- právo na sdělování díla veřejnosti (provozování živě či ze záznamu, přenos provozování díla, vysílání rozhlasem či televizí apod.);

kromě těchto práv do majetkových autorských práv patří také
- právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého,
- právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu (viz užití pro osobní potřebu níže).

Majetkových autorských práv se autor nemůže vzdát a tato práva jsou nepřevoditelná, jsou však předmětem dědictví. Majetková autorská práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. V případě spoluautorství trvají majetková práva 70 let po smrti posledního žijícího autora. U anonymních a pseudonymních děl, kde autor není všeobecně znám, trvají 70 let od oprávněného zveřejnění. Dílo, u kterého uplynula doba ochrany majetkových práv, se nazývá volné dílo; každý ho může volně užít (jak už bylo uvedeno, musí však být uveden autor a dílo nesmí být užito způsobem snižujícím jeho hodnotu).

Vznik autorského práva:

Autorské právo k dílu vzniká automaticky, okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Autorské právo není vázáno na konkrétní předmět, jímž je dílo vyjádřeno ? jeho zničením autorská práva nezanikají, nabytím vlastnických práv k tomuto předmětu se nenabývají autorská práva k dílu, dokonce ani právo dílo užít.

Autorské právo k dílu získává automaticky jeho autor, fyzická osoba, která dílo vytvořila (v případě spoluautorství všichni autoři společně a nerozdílně). Částečnou výjimkou jsou tzv. zaměstnanecká díla, tzn. díla, která autor vytvořil v rámci plnění svých povinností k zaměstnavateli. U takových děl (není-li dohodnuto jinak) majetková práva vykonává svým jménem a na svůj účet zaměstnavatel. Obdobně se zachází s tzv. kolektivními díly, tzn. díly tvořenými více autory na podnět a pod vedením fyzické či právnické osoby a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití.

Jak už bylo uvedeno, osobnostní autorská práva trvají po dobu života autora, majetková práva po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.

Právní postihy:

Autor může svá práva vynutit občanskoprávní žalobou, kterou se může domáhat určení svého autorství, zákazu ohrožení svých práv (zákazu neoprávněné výroby, obchodování, dovozu či vývozu, sdělování veřejnosti apod.), odstranění následků zásahu do práva i poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (omluvou či v penězích); autor také může vyžadovat náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Ten, kdo porušuje autorské právo, se však také dopouští trestného činu podle § 152 trestního zákona (?porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi?), který může být v trestněprávním procesu potrestán peněžitým trestem, propadnutím věci, ale také odnětím svobody až na dvě léta (až pět let, pokud pachatel získal značný prospěch či dopustil-li se činu ve značném rozsahu).

— Některá z hlavních autorových oprávnění —

0 - právo na rozmnožování díla, právo na rozšiřování díla či jeho rozmnoženiny
Autor opravňuje k rozmnožení díla pro vlastní potřeby i pro potřeby blízkých osob pouze za předpokladu, že dílo bude distribuováno kompletní - tj. včetně přesného názvu díla, jména autora, /je-li v originálním textu/ pak i pseudonymu autora a autorových poznámek.

1 - právo na pronájem díla či jeho rozmnoženiny
Autor NEopravňuje k prodeji nebo pronájmu díla.

2 - právo na půjčování díla či jeho rozmnoženiny
Autor opravňuje k půjčování díla.

3 - právo na vystavování díla či jeho rozmnoženiny
Autor opravňuje k vystavování díla pouze za podmínek uvedených v bodu 0.

4 - právo na sdělování díla veřejnosti (provozování živě či ze záznamu, přenos provozování díla, vysílání rozhlasem či televizí apod.);
Autor opravňuje k sdělování díla na veřejnosti pouze za podmínek uvedených v bodu 0.

 

Sonet druhý

Ξ December 14th, 2007 | → 0 Comments | ∇ Tvorba Literární |

- klasický zbytečný úvod -
Přešel den a mám další sonet, ale nebojte se, že tenhle trend bude pokračovat :).
Tento narozdíl od předchozího se vztahuje ke konkrétní věci v dějinách a k emocím z této plynoucích.
- -

 

Sonet první

Ξ December 12th, 2007 | → 4 Comments | ∇ Tvorba Literární |

- klasický zbytečný úvod -
Rozhodl jsem se, že založím sekci, do které občas vypustím své lyrické nesmysly, aby se nad nimi mohli podivit i jiní. Někomu možná přijdou vhod - vzpomínám si, že “Someone in Nowhere” chtěl Kesy dokonce zhudebnit :).
Dnes mi utkvěl v mysli název “Sonety Lauře” a rozhodl jsem se, že se pokusím psát sonety vlastní (ne Lauře). Jsou to totiž velmi jednoduché útvary - ani se nemusí moc rýmovat, ale musí se skládat z delších veršů a musí jich být přesně 7 (2 po čtyřech a 2 po třech).
A komu by obzvláště lezly na nervy, může si v RSSku udělat filtr na kategorii “Tvorba Literární” :).
- -

 

Leviathan

  kdo je Leviathan

  Jsem student aktuálně čtvrtého ročníku střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v českých budějovicích

   


 


RSS Zdroj

  ::

  RSS 2.0 < ZDE

  Přidejte si můj zdroj do vaší RSS čtečky

   

Statistiky